SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA, NURMEKSEN AMPUMASEURA RY, JÄSENREKISTERI 

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Nurmeksen ampumaseura ry 

Osoite: ℅ Juha Soininen, Puistokuja 10, 75500 Nurmes 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Teija Simonen, teija.simonen@gmail.com 

Osoite: ℅ Juha Soininen, Puistokuja 10, 75500 Nurmes 

3. Rekisterin nimi 

Nurmeksen ampumaseura ry:n jäsenrekisteri. 

4. Rekisterin oikeusperuste, kuvaus ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu seuran lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

Nurmeksen ampumaseura ry:n jäsenrekisteri on tallennettu Suomisport- ja Yhdistysavain-palveluissa. 

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomisport-palvelua sekä Yhdistysavain-palvelua ja seuran käsittelemiä Sporttitilien ja Yhdistysavaimen tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten seura käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden em. tietoja. 

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja liikuntapalvelu. Henkilö luo itselleen oman asiointitilin eli Sporttitilin Suomisport-palveluun. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen mukaisesti itse omia tietojaan. 

Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia, seurajäsenyyksiä ja seurojen tuotteita ja palveluja sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida omaa ja huollettaviensa sporttiarkea verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa. 

KERÄTTÄVÄT TIEDOT 

Tiedot kerätään jäseniltä itseltään. 

Yhdistysavaimen palveluun tallentaan jäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, jäsenyyden tyyppi, jäsenlehden tilaus ja alaikäisen kohdalla huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa

asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot. 

5. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö 

Henkilötunnus toimii tiliä luodessa ainoastaan henkilön yksilöinnin välineenä, minkä pohjalta jokainen saa itselleen henkilökohtaisen Sportti-ID:n ja Sporttitilin. Henkilötunnuksen kerääminen yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista. 

Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttävää henkilötunnusta ei välitetä tai käsitellä Suomisport-palvelussa. Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät eivät näe, eivätkä käsittele rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy tarvittaessa vain 

Suomisport-palvelun pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista varten. 

6. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 

YHDISTYSAVAIMEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on mahdollisuus henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanasuojaukseen. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

Yhdistysavainta seura käyttää jäsentiedotukseen, jäsentietojen hallintaan ja laskutukseen. Suomisport-palvelua seura käyttää liiton ja seuran väliseen tiedottamiseen jäsenasioissa. 

SPORTTITILIN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ 

Sporttitilin henkilötietojen käsittely tapahtuu niiden palveluntarjoajien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Jokainen henkilötietojen käsittelijä on sitoutettu käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan. 

Suomisport-palvelun pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja tarvittaessa rekisterin ylläpitoon sekä virhetilanteiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Suomisport-palvelu voi käyttää rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista. 

SPORTTITILIN KÄYTTÖTIETOJEN KÄYTTÖ 

Sporttitilin henkilötietoja ja Suomisport-palvelun asiointitietoja voidaan käyttää anonymisoituna tilastotietona tutkimus- ja viranomaistarkoituksiin liittotasolla. Nurmeksen ampumaseura ry ei käytä tietoja tässä kuvatulla tavalla. 

Lisäksi verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun käyttötapoja sekä kehittää palvelua. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat

tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Google hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. 

TIETOJEN VÄLITTYMINEN 

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä palvelutarjoajien kilpailujärjestelmiin. Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen. 

Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos tietojen käytön peruste ei suoraan tule lainmukaisista oikeusperusteista, kysytään rekisteröityjältä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. 

7. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan 

Olympiakomitealla on teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa toimitussopimus, jossa noudatetaan seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK – yleisehtoja. Vincit täyttää ISO-9001 standardin. 

Suomisport-palvelun maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä sopimuksen liitteen ehtoja. 

Kaikki palveluntarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin. 

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa omalta Sporttitililtä ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Suomisport-palvelun pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. 

Yhdistysavain-palvelun tietoihin voi pyytää omat tunnukset tai pyytää nähtäväksi ja muokattavaksi omat tiedot rekisterinpitäjältä. 

9. Omien tietojen poistaminen 

Suomisportin palveluntarjoajilla (lajiliitto, seura) on oikeus rekisteröidyn henkilötietojen käyttöön kyseisen palvelun voimassaolon ajan. Voimassaoloaika on palvelun toimintakausi lisättynä 13 kuukauden siirtymäajalla. Tämän jälkeen palvelulla ei ole yhteyttä henkilön Sporttitiliin. 

Rekisteröityjän henkilötiedot jäävät Suomisport-palveluun henkilön 

omalle Sporttitilille. Järjestelmä poistaa automaattisesti sellaisten Sporttitilien henkilötiedot, joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen. Rekisteröityjä voi pyytää Sporttitilin poistoa siirtymäaikojen päätyttyä osoitteesta: suomisport@olympiakomitea.fi. 

Yhditysavaimen rekisteristä poistetaan niiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole enää jäseninä Nurmeksen ampumaseura ry:ssä.